• O SEMINÁŘÍCH
 • |
 • Program
 • |
 • Přihlášení
 • Program


  Anotace:

  Trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

  Přihlásit se
  Prezence začíná v 8:30. Začátek seminářů je vždy v 9:00. Struktura a pořadí přednášek se v jednotlivých městech může lišit. Vyhrazujeme si právo změnit program dle aktuální situace.

  Hradec Králové / 29. 01. 2019


  Poznatky z demontáže skladby inspirované DEKROOF 04, jejich aplikace do vývoje skladeb
  Při demontáži skladby střechy vyvolané investičním rozvojem budovy jsme mohli vyhodnotit stav a funkčnost jednotlivých vrstev.
  Milan Hromádko
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Pardubice, Chrudim, Jičín, Čáslav a Hlinsko

  Poznatky o věrohodnosti údajů pro návrh ochrany stavby proti radonu
  Zjištění velkého rozdílu mezi výsledky měření výskytu radonu prováděného 80 cm pod terénem při stanovení radonového indexu pozemku a opakovaného měření provedeného po otevření výkopové jámy.
  Petr Ponikelský
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Hradec Králové a Trutnov

  Rekonstrukce terasy Smetanova domu v Litomyšli
  Ukázka využití hydroizolačního systému DUALDEK pro spolehlivou hydroizolaci terasy historické stavby.
  Ing. Jan Svoboda
  konzultační technik Stavebnin DEK pro Svitavy, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Žďár nad Sázavo...

  Požární bezpečnost předsazených fasádních obkladů
  Na základě studia informací o tragickém požáru Grenfellovy věže v Londýně si společnost DEKMETAL zadala provedení požárních zkoušek zavěšených větraných ocelových fasád DEKMETAL. Závěry jsou velmi zajímavé.
  Evžen Janeček
  vedoucí technického oddělení DEKMETAL s.r.o.

  Stavební knihovna DEK, stanovení ceny stavby v různých etapách přípravy stavby
  Stavební knihovna DEK obsahuje rozsáhlé databáze výrobků a stavebních konstrukcí. Stavební konstrukce DEK jsou vybaveny informacemi o parametrech tepelně-technických a akustických, u mnoha konstrukcí staveb jsou uvedeny i požární parametry, pokud byly ověřeny zkouškou. Jedním z parametrů skladeb DEK je i agregovaná cena sestavená z položek cenové soustavy ÚRS. Aplikace pro vyhledávání a filtrování konstrukcí ve Stavební knihovně DEK umožňuje vytvoření popisů skladeb pro výkresy nebo technické zprávy projektů v 2D. Projektantům, kteří vytvářejí 3D modely staveb, aplikace umožňuje vkládat vybrané konstrukce do modelů, a to včetně negrafických informací pro práci metodou BIM., Pro rychlé stanovení celkové ceny stavby byly nově vyvinuty programy KUBIX a KOSTO pro snadné a rychlé každodenní použití. Doplnily tak robustní program KROS 4 pro položkové podrobné stanovení ceny stavby. Všechny programy vycházejí z Cenové soustavy ÚRS. Program KUBIX oceňuje obestavěný prostor konstrukčně a provozně definovaných částí budovy a venkovní úpravy, program KOSTO oceňuje agregovaně vybrané konstrukce.
  Ing. Vít Kutnar
  generální ředitel DEK a.s.

  Využití Stavební knihovny DEK pro podporu projektování ve 2D, pro tvorbu 3D modelů. Využití BIM platformy DEK pro projektování a řízení staveb metodou BIM.
  Krátká ukázka práce s výkonnými aplikacemi pro podporu projekčních prací, pro výměnu informací mezi účastníky výstavby i pro budoucí správu budovy.
  Ing. Tomáš Kupsa
  vedoucí týmu tvůrců software DEKSOFT ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Založení pasivního domu na základových pasech z tepelnětechnického a ekonomického pohledu
  Překvapivé výsledky energetického a ekonomického porovnání různých variant řešení zateplení soklové části obvodových stěn.
  Ing. Nikola Levá
  projektantka pasivních domů ve společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

  Hydroizolace nepodsklepeného domu, spolehlivé řešení prostupů potrubí s využitím prostupové tvarovky DEK
  Rozbor úskalí při realizaci vodorovné hydroizolace novostavby nepodsklepeného rodinného domu a ukázka přínosů využití systémové tvarovky pro prostup kanalizace vodorovnou hydroizolací.
  Ing. Martin Voltner
  vedoucí techniků oblasti Čechy